Your Booking

13 Days The Back Roads-Hong Kong To Beijing

Duration: 13 Days

Tour Code: CITA-YZ03

Destination: Hong Kong, Guangzhou, Chongqing, Dazu, Yangtze Cruise, Xian, Beijing

Fill in Your Information
feedbackinstagramASTA PATA IATA

Xinjiang China Travel is a branch of China Travel Agency Co. Ltd. (established 1987)

China Silkroad Travel Copyright © 2007. All Rights Reserved to Xinjiang China Travel

Tourism Operating License: L--XB00212 Urumqi Tourism Bureau: 0991-2843661 We are the China Silk Road Travel Specialists!